top of page

תמ"א 38 - סקירה כללית

 

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה אשר קיבלה תוקף ביום 18.5.2005. מטרתה של תמ"א 38 היא לקבוע הסדרים תכנוניים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה באמצעות מתן היתרי בניה לביצוע חיזוק מבנים קיימים, וכן היא מעודדת את ביצוע החיזוק בכלים מגוונים, במטרה לאפשר את ביצוע החיזוק בכמה שיותר מבנים, בהתאם למגבלות הקיימות בכל מבנה ומבנה. 

 

לאורך השנים, ננקטו פעולות בתחומים שונים, על מנת לייעל, לשפר ובכך לעודד את הליכי מימוש התמ"א במדינת ישראל. בתחום התכנון, נערכו לתמ"א שלושה שינויים מיום אישורה, שמטרתם הייתה להרחיב את סל הפתרונות התכנונים לביצוע חיזוק המבנים. כמו כן, בתחומי מיסוי ומקרקעין, נערכו תיקוני חקיקה, לעידוד מימוש התמ"א. כתוצאה מכך, גדל היקף יחידות הדיור בעלות פוטנציאל לביצוע חיזוק באמצעות התמ"א ברחבי הארץ.

 

תמ"א 38/ 1

פרויקט מסוג תמ"א 38/ 1 הינו פרויקט במסגרתו נערך שיפוץ כולל למבנה הקיים הכולל חיזוק הבניין הקיים כנגד רעידות אדמה. שיפוץ המבנה כולל לרוב את חידוש חזית המבנה הקיים והשטחים המשותפים, הרחבת הדירות הקיימות בדמות ממ"ד, הוספת מרפסת שמש, חניות לדיירים קיימים וכן בניית יח"ד נוספות על גג המבנה ובקומת הקרקע עבור היזם. יש לציין כי התמורות המפורטות לעיל משתנות מפרויקט לפרויקט בהתאם לסיכום שנערך בין היזם לבין הדיירים ויכולת המיקוח שלהם.

חשוב לציין כי בפרויקט מסוג תמ"א 38/ 1 דיירי הבניין ממשיכים לגור בבניין במהלך ביצוע העבודות ותהליך הבניה מתמשך בין שנה לשנה וחצי. 

 

 

תמ"א 38/ 2

פרויקט מסוג תמ"א 38/ 2 הינו פרויקט במסגרתו מתקשרים יזם ובעלי דירות בהסכם לפיו יהרס הבניין הקיים ובמקומו יקים היזם בניין חדש כך שהדיירים יקבלו דירה חדשה וגדולה מדירתם הישנה הכוללת לרוב מרפסת שמש, חניות ולעיתים אף מחסן ואילו היזם מקבל את יתרת הדירות בבניין החדש. עסקה זו הינה למעשה עסקת קומבינציה "נטו" בה בעלי הדירות אינם משלמים מכספם עבור הפרויקט וכל העלויות בגינו חלות על היזם.

בפרויקט מסוג תמ"א 38/ 2 דיירים הבניין מתפנים לדירות שכורות במהלך תקופת הבניה על חשבונו של היזם ותהליך הבניה נמשך בין שנתיים לשנתיים וחצי.

bottom of page