top of page

שיטת חמשת השלבים

מסלולי ליווי פרוייקטים - תמ"א 38 ופינוי בינוי

 

לסווירי מהנדסים נסיון עשיר בייזום ובליווי פרוייקטים לבניה ובמיוחד פרוייקטים מסוג תמ"א 38/ 1, תמ"א 38/ 2, ופינוי בינוי. כחלק מהנסיון הרב שצברנו לאורך השנים פיתחנו את שיטת חמשת השלבים לקידום וייזום פרויקטים מסוג תמ"א 38 בבנייני מגורים.

 

חמשת השלבים מחולקים על פני שלבים מצטברים שונים במהלך חיי הפרויקט כשהשלב האופטימלי בו מומלץ לערב אותנו הוא השלב הראשון - ייזום הפרויקט.

 

בעלי דירות שהתקדמו בפרויקט עם יזם יכולים להצטרף לכל אחד מהשלבים במהלך הדרך ולקבל את השירותים הנדרשים להם בהתאם לשלב בו מצוי הפרויקט.

 

יתרונות השיטה

 

שיטת חמשת השלבים מכילה את כלל השירותים הנדרשים לדיירים לצורך ביצוע עסקה מורכבת כגון עסקת תמ"א 38 ונותנת לבעלי הדירות הגנה משפטית, הנדסית וכלכלית בטרם ביצוע העסקה מול היזם. השיטה מאפשרת שמירה על האינטרסים של בעלי הדירות, הגדלת התמורות המגיעות להם שמירה על הבטחונות המגיעים להם וכל זאת תוך ליווי ובקרה הנדסית של תכנון הבניין. חשוב להדגיש כי כלל העלויות בגין השירותים הנ"ל חלות על היזם ולא על הדיירים.

 

בשלבי הביצוע קיים מנגנון מקצועי של מעקב שוטף אחר הקבלן המבצע ומעקב אחר התקדמות ביצוע העבודות בהתאם להסכמות אשר הושגו עם בעלי הדירות ומתן דיווח חודשי לדיירים ומענה להסברים ושאלות ככל ויידרש.

 

שלבי השיטה

ייזום הפרויקט

 

 • ליווי הדיירים ע"י עו"ד מקצועי מטעם החברה בהכנת מכרז לפניה ליזמים.

 • גיבוש מסמך דרישות למפרט הטכני ביחד עם הדיירים בטרם בחירת היזם.

 • קבלת הצעות היזמים לפרויקט, ביצוע ניתוח כלכלי תכנוני ומשפטי ובחירת היזם המתאים ביותר לביצוע הפרויקט ביחד עם הדיירים.

שלב 1

ייזום הפרויקט

1

ניהול מו"מ עם יזם

 

 • ליווי הדיירים בבחינת המפרט הטכני המוצע להם ע"י היזם.

 • בדיקת סעיפי ההסכם ע"י מהנדס מקצועי ומנוסה מטעם החברה מבחינה תכנונית והנדסית.

 • בדיקת התכנון המוצע ע"י היזם לבניין החדש ולדירות הדיירים החדשות.

 • עו"ד מטעם החברה ייצג את הדיירים לאורך כל הפרויקט, החל משלב ניהול המו"מ עם היזם ועד לשלב רישום הבית המשותף ודירות הדיירים החדשות על שמם בטאבו.

ליווי בדיקת תוכניות, הליך הרישוי וקבלת היתר הבניה

 

 • בדיקת התאמת הבקשה להיתר הבניה והתוכניות להסכם ולתוכניות ולמפרט הטכני אשר צורפו לו.

 • בחינת דרישות רשויות התכנון בקשר לתכנון הבניין החדש והתאמתן להסכם ולתוכניות ולמפרט הטכני אשר צורפו לו.

 • ליווי הנדסי שוטף ועדכון הדיירים עד לקבלת היתר הבניה.

ביצוע - פיקוח הנדסי על ביצוע הפרויקט

 

 • ביצוע פיקוח הנדסי שוטף על ביצוע העבודות ע"י הקבלן המבצע.

 • מעקב אחר התאמת ביצוע העבודות ללוחות הזמנים וצפי מסירת הדירות החדשות לדיירים.

 • עדכון חודשי של נציגות הדיירים בקשר להתקדמות ביצוע העבודות.

 • בדיקת התאמת ביצוע העבודות להסכם, היתר הבניה, לתוכניות ולמפרט הטכני אשר סוכם עם הדיירים.

ליווי מסירת הדירות והרכוש משותף

 

 • ליווי הדיירים במועד מסירת הדירות החדשות ובדיקת התאמתן להסכם, לתוכניות ולפרט הטכני.

 • ליווי הנציגות במועד מסירת הרכוש המשותף ובדיקת התאמתו להסכם, לתוכניות ולפרט הטכני.

 

כיצד יוצאים לדרך?

 

זה פשוט, צרו עימנו קשר עוד היום בכדי להתאים את חבילת הליווי המתאימה לפרויקט שלכם.

bottom of page