top of page

ECO 19 כפר סבא הירוקה 

הידיד 12, שכונת כפר סבא הירוקה, כפר סבא

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

תיאור הפרויקט

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

 

ביצוע פרויקט עבור גינד & זיתוני לבניית בניין חדש ויוקרתי בן ארבע קומות הכולל 12 יח"ד ברח' הידיד 12 בשכונת כפר סבא הירוקה, כפר סבא.

 

קבלן מבצע: סווירי מהנדסים

 

 

 

הפרויקט הסתיים |  גמר בניה מרץ 2017

 

 

 

 

 

גלריה מהשטח
אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

אקו 19 - כפר סבא הירוקה

bottom of page